ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady („Zásady“) podrobně uvádějí postup společností Etam Lingerie SA a Etam SCE SAS, poboček skupiny Etam, a/nebo partnerských společností (dále jen „my“, „naše“, „Etam“) v oblasti osobních údajů a souborů cookie. Tyto zásady vás mají informovat o podmínkách, za nichž společnost Etam shromažďuje vaše osobní údaje, důvody, pro něž jsou tyto údaje shromažďovány, použití těchto údajů a vaše práva. Vztahuje se na všechny informace, které vy sami poskytnete, nebo které společnost Etam získá během vaší komunikace s námi.

Etam jako správce údajů přikládá ochraně a zabezpečení vašeho soukromí velký význam. Jelikož jde o důležité téma, přečtěte si pozorně celé tyto zásady, abyste se seznámili s našimi postupy zpracovávání vašich osobních údajů a pochopili je. Tyto zásady upravují pravidla související s osobními údaji všech našich současných i budoucích klientů bez ohledu na způsob získání těchto údajů.

Při odkazování na naši platformu hovoříme o jednom z digitálních a/nebo fyzických kanálů a/nebo prostředků, které můžete použít při interakci s námi prostřednictvím internetové stránky www.etam.cz („Stránka“), mobilní aplikace, kamenných obchodů Etam, poštou nebo telefonicky.

Při používání naší platformy může společnost Etam zpracovávat vaše osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám sami poskytnete.

Jakmile používáte naši platformu, vztahují se na vás naše aktuálně platné zásady a potvrzujete, že s nimi souhlasíte. Vzhledem k tomu, že můžeme naše zásady kdykoli upravovat v souladu s podmínkami uvedenými v článku 6, prosíme vás, abyste si je prověřili před každým použitím naší platformy.

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Správci vašich osobních údajů jsou:

 • • ETAM LINGERIE,
  Akciová společnost, sídlo 57/59 rue Henri Barbusse 92110 Clichy, Francie.
  Zapsaná v RCS (francouzský obchodní rejstřík) Nanterre pod číslem 478 355 753
 • • ETAM SCE,
  Společnost akciového typu, sídlo 57/59 rue Henri Barbusse 92110 Clichy, Francie.
  Zapsaná v RCS (francouzský obchodní rejstřík) Nanterre pod číslem 450 966 445

Právě takto jsme společně vytvořili směrnice a zajišťujeme zpracování a ochranu vašich osobních údajů.

Prostřednictvím naší platformy můžete být vyzváni k tomu, abyste sdělili společnosti Etam vaše osobní údaje například při vytváření zákaznického účtu, objednávání zboží nebo přihlašování k odběru newsletteru.

Společnost Etam může shromažďovat některé údaje o vašem přístupu na Stránky za podmínek, které jsou podrobně popsány níže v oddílu „Soubory cookie“.

V souladu s příslušnými zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů jsme jmenovali inspektora ochrany údajů, kterým je paní Anne-Sophie Poggi, členku Advokátní komory, z Advokátní kanceláře POGGI, 50 rue Etienne Marcel, 75002 Paříž.

2. DOTČENÉ ÚDAJE

Údaje, které shromažďujeme a používáme, se liší v závislosti na výrobcích, službách nebo funkcích, které požadujete. Osobní údaje, které shromažďujeme nebo které se rozhodnete nám poskytnout, zahrnují především:

 • • • Identifikační údaje, jako je vaše jméno, příjmení, telefonní čísla, adresa vašeho bydliště k odeslání objednávky, e-mailová adresa pro zasílání newsletteru, fotografie, které poskytujete, nebo snímky z vašich návštěv v našich obchodech vybavených videokamerami;
 • • • ekonomické a platební údaje, jako jsou údaje o platební kartě, údaje o vašich nákupech, objednávkách či vracení zboží;
 • • • elektronické identifikační údaje uložené ve vašem počítači nebo z něj odesílané (jako jsou "cookies" nebo "IP adresy"). Vaše elektronické identifikační údaje umožňují zjistit nebo lokalizovat (s přesností nejvýše podle města) vaše místo připojení nebo internetové stránky, které jste navštívili, avšak nejsou samy dostačující k tomu, aby zjistily vaše jmenné údaje. Další získané informace o pohybu najdete v článku 5, který pojednává o souborech cookie a záznamech o připojení;
 • • • Údaje týkající se vašich nákupů on-line nebo v obchodě (například typ, množství a cena nakoupených výrobků);
 • • • Údaje o vašich preferencích a volbách, jako jsou vaše preference týkající se našich kolekcí, preference barev, vaše zvyklosti a vaše velikost.

Když podáte žádost o zaměstnání u skupiny Etam nabízené na naší platformě, můžeme od vás vyžadovat údaje, jako je vaše jméno, příjmení, pohlaví, adresa, e-mailová adresa, vzdělání i kvalifikace a pracovní praxe.

3. VAŠE PRÁVA

V souladu s platnými předpisy máte různá práva ve vztahu k vašim osobním údajům. Tato práva můžete uplatnit přímo a kdykoli kontaktem na adresu privacy@etam.cz nebo Etam Lingerie, Service Clients, 57/59 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy, stačí uvést důvod vaší žádosti a právo, které chcete uplatnit. V případě pochybností ohledně vaší totožnosti vás můžeme požádat o kopii průkazu totožnosti nebo jiného dokladu. Máte následující práva:

 • • • Právo na přístup: Právo požádat o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme. Pokud je vaše žádost neodůvodněná nebo neoprávněná, můžeme vám naúčtovat poplatky za vyřízení této žádosti.
 • • • Právo na opravu: Právo požádat o opravu chybných osobních údajů, které o vás máme. Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud máte klientský účet, máte možnost zobrazit oddíl týkající se vašich osobních důvodů a zde je můžete opravit nebo aktualizovat. Musíte ověřit, zda jsou tyto údaje pravdivé a přesné. Stejně tak platí, že se zavazujete sdělit nám jakoukoli změnu či úpravu těchto údajů. Dále vás upozorňujeme, že ze zásady byste měli uvádět pouze své osobní údaje, nikoli osobní údaje třetích osob. Za jakékoli škody či ztráty spojené se sdělením nepřesných či neúplných informací v našich formulářích pro sběr dat odpovídá výlučně uživatel naší platformy.
 • • • Právo na vymazání: Právo požadovat vymazání vašich údajů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
  • o o Vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro daný účel,
  • o o Odvolali jste svůj souhlas a neexistuje jiný právní důvod pro další zpracovávání vašich osobních údajů,
  • o o Platným způsobem jste uplatnili své právo na vznášení námitek,
  • o o Zpracovávání vašich údajů není v souladu se zákonem,
  • o o Nebo vaše osobní údaje musejí být vymazány, aby se splnil zákonný požadavek.
  Existují přesto případy, kdy své právo na vymazání uplatnit nemůžete, i když je jedna z uvedených podmínek splněna (zejména pokud je zpracování vašich údajů nezbytné pro svobodu vyjádření a informací, splnění zákonného závazku, spor/uplatnění/obranu práva před soudem nebo pro statistické účely, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro vědecké nebo historické bádání).

  Chcete-li odstranit svůj klientský účet, zašlete nám svou žádost na adresu privacy@etam.cz nebo Etam Lingerie, Service Clients, 57/59 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy. Dovolujeme si vás nicméně upozornit, že tímto vymazáním dojde automaticky ke ztrátě bodů, které jste případně získali v případě účasti v našem věrnostním programu.
 • • • Právo na vznášení námitek: Právo, které máte z důvodů vaší konkrétní situace ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu. Můžeme ukončit zpracovávání vašich údajů, pokud nemáme oprávněný důvod pokračovat ve zpracovávání vašich údajů. Pokud jsou vaše údaje používány pro vyhledávání obchodních příležitostí, máte právo vůči tomu vznést námitku bez nutnosti tuto námitku odůvodnit.
 • • • Právo na omezení zpracování: Právo požadovat v některých případech dočasné pozastavení zpracování některých vašich údajů nebo jejich uchování, pokud to potřebujete, po dobu přesahující nezbytný čas.
 • • • Právo na přenosnost: Pokud zpracování vašich osobních údajů vychází z vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy a pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky, máte právo požádat o doručení údajů, které se vás týkají, ve strukturovaném formátu běžně používaném a strojově čitelném, abyste je mohli přenést na jiný subjekt, pakliže je to technicky možné.
 • • • Právo definovat pokyny týkající se osudu vašich osobních údajů v případě vašeho úmrtí.

Rovněž máte právo na zaslání stížnosti kontrolnímu orgánu, zejména v členském státu, kde se nachází vaše trvalé bydliště, v místě vašeho zaměstnání nebo v místě, kde došlo k pochybení, pokud se domníváte, že způsob nakládání s osobními údaji, které se vás týkají, byl porušením příslušných zákonných předpisů. Ve Francii je kontrolním orgánem: Národní komise pro informatiku a svobody (CNIL), 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07, Tel.: 01 53 73 22 22

Máte také právo na odvolání vašeho souhlasu, a to kdykoli a ve vztahu k jakémukoli zpracování, vychází-li ze souhlasu. Chcete-li se jen odhlásit z odběru našeho newsletteru, stačí kliknout na odkaz pro zrušení odběru, který najdete v každém e-mailu.

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ ETAM

4.1 Účely a zákonný základ shromažďování údajů

Následující tabulka vám umožňuje pochopit, jak společnost Etam používá vaše osobní údaje („účel“) a právní základ („zákonný základ“):

ÚČEL: PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE? ZÁKONNÝ ZÁKLAD: JAKÝ JE ZÁKLAD TOHOTO ZPRACOVÁNÍ? UPŘESNĚNÍ
Zadávání a sledování objednávek uskutečněných na našich stránkách Plnění smlouvy Aby bylo možno plnit smlouvu o nákupu nebo poskytování služeb, které jste s námi uzavřeli, vystavovat faktury, spravovat platby za výrobky, které nakupujete, dodávat vám je a řešit i případné reklamace po zakoupení.
Pokud výrobky nakupujete prostřednictvím naší služby Try at Home. Přečtěte si článek „Podmínky používání služby Try at Home“ v našich všeobecných obchodních podmínkách, kde se dozvíte více.
V rámci nákupu pro správu a používání dárkové karty. Přečtěte si článek „Dárková karta“ v našich všeobecných obchodních podmínkách, kde se dozvíte více.
Souhlas Některé druhy zpracovávání vašich osobních údajů spojené s procesem nákupu, jako je uchovávání údajů o platební kartě pro budoucí nákupy, se aktivují pouze tehdy, pokud s nimi vyslovíte souhlas.
Oprávněný zájem Když provádíte nákup, můžeme realizovat nezbytná ověření za účelem detekce a prevence případných podvodů.
Umožnění a správa vašeho přihlášení jako uživatele naší platformy a/nebo vašeho zapojení do věrnostního programu Souhlas

Plnění smlouvy
Vytvořením uživatelského účtu a/nebo účastí ve věrnostním programu zadáte některé osobní údaje nezbytné pro vaši identifikaci a k tomu, abyste získali přístup k různým funkcím, službám a výrobkům, které máte jako zapsaný uživatel k dispozici. Zpracování vašich údajů je tedy vyžadováno pro naplnění všeobecných podmínek naší platformy.
Pokud se zapojíte do našeho věrnostního programu a požádáte o instalaci vaší věrnostní karty Etam do vaší mobilní peněženky, jako je Apple Wallet nebo Google Pay, opravňujete nás poskytnout vaše identifikační údaje – příjmení, jméno a číslo věrnostní karty – i informace týkající se vašich nákupů výrobků Etam.
Vyhledávání budoucích zákazníků a marketingové činnosti Souhlas Pokud se rozhodnete přihlásit k odběru newsletteru, souhlasíte s tím, že budeme zpracovávat vaše údaje tak, abychom mohli spravovat vaše přihlášení a/nebo vám zasílat informace o našich výrobcích a/nebo o službách i zprávy ohledně vyhledávání obchodních příležitostí různými prostředky, jako jsou elektronické zprávy nebo zprávy SMS.

Pokud se zapojíte do soutěže na platformě nebo na našich sociálních sítích, souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity v rámci této hry a předání cen, které v nich případně vyhrajete. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou získané údaje použity pro reklamní účely ať už naše nebo našich obchodních partnerů.

Pokud předem přijmete příslušné právní postupy a podmínky (zejména na sociálních sítích, které používáte), můžeme na naší platformě nebo na našich různých sociálních sítích šířit fotografie, které sdílíte veřejně nebo přímo s námi.

Pokud obdržíme váš předchozí souhlas, můžeme uložit údaje týkající se vašich preferencí (například vaši velikost nebo barevné kombinace), abychom přizpůsobili vaše zkušenosti se značkou Etam vašemu vkusu.
Oprávněný zájem Máme oprávněný zájem vás kontaktovat telefonicky nebo poštou, abychom vás informovali o našich obchodních nabídkách, pokud jste s tím nevyslovili nesouhlas při získávání vašich údajů (upozorňujeme, že nesouhlas můžete vyjádřit kdykoli zasláním e-mailu na adresu privacy@etam.cz).

Pokud nevznesete námitku, máme také oprávněný zájem vám zasílat obchodní sdělení elektronickou cestou (např. Prostřednictvím SMS nebo e-mailem), pokud již jste naší klientkou a pokud se tato sdělení týkají výlučně výrobků nebo služeb odpovídajících těm, které jsme vám již poskytli.

Abychom mohli přizpůsobit naše marketingové postupy vašim preferencím a potřebám pro co nejlepší poskytování služeb a splnění vašich očekávání (osobní nastavení našich služeb prostřednictvím naší platformy a zpráv), předpokládáme, že máme v některých případech oprávněný zájem pro realizaci profilu s pomocí údajů, které jste nám poskytli, i s využitím informací, které o vás máme,a to díky souborům cookie, jejichž instalaci na vaše zařízení jste schválili, zejména jde o pohyb na našich stránkách, vaše preference (jazyk, barvy, typ výrobků atd.) nebo historii vašich nákupů.
Máme také oprávněný zájem podniknout kroky za účelem měření míry vlivu, který na vás mohou mít naše reklamní nebo marketingové kampaně (statistiky, studie návratnosti investic, apod.)
Funkční soubory cookie nezbytné pro váš pohyb na našich stránkách nám umožňují zejména nabízet vám e-mailem obnovit neuzavřený nákupní košík, pokud jste potenciální nebo zaevidovaný klient.

Další informace najdete v článku 5 „Soubory cookie a záznamy o připojení“.
Odpovědi na vaše případné dotazy, žádosti nebo reklamace zaslané prostřednictvím kanálů klientského servisu Plnění smlouvy Pokud se vaše žádost týká objednávky nebo výrobku(ů) zakoupených prostřednictvím naší platformy, je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a správné fungování poprodejního servisu.
Oprávněný zájem Domníváme se, že máme oprávněný zájem zpracovávat vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro vhodné vyřizování vašich požadavků a reklamací i pro odpovídání na vaše dotazy. Data, která můžeme zpracovávat, mohou zahrnovat fotografie, pokud jste se rozhodli nám je poskytnout v rámci vaší žádosti nebo reklamace. Pro realizaci postupů poprodejního servisu (např. obchodní kroky) vás můžeme kontaktovat zejména prostřednictvím SMS nebo elektronické pošty.

Při telefonickém kontaktu s naším klientským servisem mohou být telefonické rozhovory ukládány pro účely kontroly kvality a školení.
Zákonné povinnosti Pokud se váš dotaz týká uplatnění práv uvedených v článku 3 „Vaše práva“ nebo se vztahuje k reklamaci v souvislosti s našimi výrobky či službami, musíme vaše údaje zpracovat, abychom splnili své zákonné povinnosti.
Realizace anonymní statistiky ohledně návštěvnosti našich Stránek Oprávněný zájem Domníváme se, že máme oprávněný zájem analyzovat ergonomii a kvalitu naší platformy, abychom zlepšili zkušenosti našich uživatelů a poskytli našim klientům co nejkvalitnější platformu.

Další informace najdete v článku 5 „Soubory cookie a záznamy o připojení“.
Realizace průzkumů spokojenosti a názorů zákazníků Oprávněný zájem Domníváme se, že máme oprávněný zájem provádět průzkumy a ankety určené k analýze míry spokojenosti našich klientů za účelem zlepšování kvality našich výrobků a služeb.
Řízení náboru pracovníků Plnění smlouvy (předsmluvní opatření)

Oprávněný zájem
Můžeme zpracovávat a odpovídat na všechny žádosti o zaměstnání, které nám zašlete.

4.2 Doba archivace údajů

Doba uložení vašich údajů se odvíjí od účelu získání těchto údajů. Pokud je tento účel splněn, vaše údaje se archivují, odstraní nebo se zajistí jejich anonymita (pro provedení statistik).

Nejprve jsou údaje uchovávány po dobu, která nepřesahuje dobu nezbytnou pro účely, kvůli kterým byly shromažďovány:

DRUH ZPRACOVÁNÍ DOBA ARCHIVACE
Správa smluv (správa objednávky, dodávky, realizace služby nebo dodání zboží, faktury a platby) včetně věrnostního programu Archivace pro účely plnění vaší smlouvy, pak během nezbytné doby pro vyhotovení dokladu o právu nebo smlouvě; tyto údaje mohou být archivovány v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku, které se týkají doby uchovávání účetní evidence a účetních dokladů vytvořených v souvislosti s obchodními aktivitami a ustanoveními Spotřebního zákona, které se týkají doby uchovávání smluv uzavřených elektronicky.
Údaje týkající se bankovních karet použitých při platbě Odstranění po realizaci transakce, tzn. od účinného uhrazení, jež se může lišit od převzetí výrobku a může být navýšeno případně o lhůtu pro odvolání v délce 14 dní (na niž máte nárok pro případ změny názoru) v případě nákupu na našich stránkách.

Pokud platíte bankovní kartou, číslo karty a datum její platnosti mohou být nicméně uloženy pro účely dokazování v případě možného rozporování transakce, a to v meziarchivech po dobu 13 měsíců po datu odečtení z účtu nebo 15 měsíců v případě platební karty s odloženým debetem.

Pokud neobdržíme váš výslovný a informovaný souhlas, vaše údaje týkající se bankovních karet (vyjma vizuálního kryptogramu) mohou být uchovávány déle, aby se usnadnila úhrada v případě pozdějších nákupů, nikdy však nebude překročena doba nutná ke splnění tohoto účelu. Jinak řečeno, vaše údaje mohou být archivovány až do doby odvolání vašeho souhlasu a/nebo do uplynutí platnosti údajů o vaší bankovní kartě.
Správa souboru našich současných i potenciálních klientů Uchovávání po dobu 3 let od doby vašeho posledního kontaktu s námi (například pro klienty jde o nákup, u potenciálních klientů o kliknutí na hypertextový odkaz v elektronické poště) nebo do odvolání vašeho souhlasu.
Vaše otázky zaslané na klientský servis Uchování po dobu nezbytnou pro vyřízení vaší žádosti. Co se týče ukládání telefonických rozhovorů s naším klientským servisem, ty se ukládají po omezenou dobu (maximálně 6 měsíců) kromě výjimečných případů (například pro účely prošetření, podvodu nebo ze zákonného důvodu).
Vaše údaje pro elektronickou identifikaci

(protokoly o přihlášení získané ve vazbě na váš souhlas a nastavení vašeho terminálu prostřednictvím souborů cookie a dalších sledovacích prvků umístěných na našich stránkách)
Uložení v souladu s předpisy platnými po dobu nepřekračující 13 měsíců. Další informace o souborech cookie, jejich fungování a možnosti jejich deaktivace najdete níže v oddíle „5. Soubory cookie a záznamy o připojení“.
Pro řízení náboru a správu pracovníků Uchovávání po dobu dvou let od posledního kontaktu s nevybraným uchazečem. Pokud je uchazeč vybrán, údaje nezbytné pro správu pracovníků budou ze zásady uchovávány po dobu trvání pracovního vztahu, pokud zákonné ustanovení nebo předpisy nestanoví jinak

Dále pak, nezávisle na délce uchování údajů nezbytné pro realizaci účelu zpracování údajů, může být odůvodněné archivovat vaše údaje po omezenou dobu zabezpečeným způsobem s omezeným přístupem, a to z různých důvodů:

 • • • Pro zachování zákonné povinnosti archivace údajů (například doba uchovávání osobních údajů pro účetní účely je 10 let).
 • • • Jako prevence proti případné odpovědnostní žalobě po zpracování vašich osobních údajů. Aby bylo možno vyřizovat předsporní a sporní záležitosti, můžeme archivovat vaše údaje pro účely dokazování po dobu, po kterou je možné odvolávat se naší odpovědnosti (související promlčecí lhůta: civilní, obchodní atd.).

Jakmile uplyne zákonem stanovená lhůta archivace i jsou promlčeny případné činnosti, bude přistoupeno k odstranění vašich osobních údajů nebo se nastaví na anonymní.

4.3 Příjemci údajů

Vaše osobní údaje jsou určeny pro oddělení Etam, kterých se vaše požadavky týkají. Nicméně :

 • • • Pokud si objednáte zboží na našich Stránkách, příjemcem osobních údajů, které zašlete v souvislosti s objednávkou, je společnost Etam nebo ostatní společnosti ze skupiny Etam (jako naše mezisklady), nebo některý z jejích subdodavatelů, který je pověřen zpracováním objednávky.
 • • • Zpracování vašich osobních údajů je povoleno třetím osobám, které využíváme pro poskytování některých služeb. Jde zejména o:
  • o  Poskytovatele technických služeb, logistiky, dopravy a doručování,
  • o  Poskytovatele služeb spojených s klientským servisem a marketingem,
  • o  Poskytovatele platebních služeb a subjekty pro detekci a prevenci podvodů.
 • • • Pokud nám poskytnete svůj souhlas, můžeme vaše údaje sdílet s některými obchodními partnery.

V žádném případě nemohou být osobní údaje předány mimo Evropu a společnost Etam poskytne vaše osobní údaje, pouze:

 • • • Pokud společnost Etam musí předat tyto údaje třetí osobě, aby vám mohla poskytnout služby, které jste si objednali, nebo
 • • • Pokud je společnost Etam vyzvána soudním orgánem nebo jiným úředním orgánem ke sdělení informací, nebo
 • • • Pokud jste poskytli předchozí souhlas se sdílením osobních údajů.

V takovém případě se převod vašich osobních údajů mimo Evropu provede se zavedením vhodných záruk a s ochranou zabezpečení vašich údajů.

Společnost Etam může poskytnout vaše osobní údaje soudním a policejním orgánům, stanoveným úřadům, veřejným organizacím nebo třetím společnostem tak, aby splnila soudní nařízení, předvolání, upomínku, prohlídku nebo jakýkoli jiný závazek nebo zákonnou či předepsanou žádost. Takový přesun se může také provádět pro účely ochrany proti podvodu nebo pro účely vyšetřování případných přestupků.

4.4 Bezpečnost údajů

Společnost Etam zavádí potřebná opatření, aby byla zabezpečena ochrana, dostupnost a důvěrný charakter zpracovávaných osobních údajů. Snaží se zajistit, aby nedošlo k jejich zkreslení, poškození nebo zničení, a zároveň se snaží zamezit třetím osobám v přístupu k těmto údajům. Z tohoto důvodu byla přijata řada technických a organizačních opatření.

Společnost Etam však nedokáže vyloučit všechna rizika spojená s používáním internetu a upozorňuje uživatele na existenci možných vnějších rizik.

Pro potřeby technického uchovávání vašich osobních dat budou vaše údaje shromažďovány u následujících příjemců :

 • • • oXya – v Ile-de-France a Hauts de France,
 • • • Salesforce Commerce Cloud - v Irsku,
 • • • Amazon Web Service – v Německu a v Irsku,
 • • • Jaguar Networks - v Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
 • • • OVH - v Hauts-de-France,
 • • • Actito - v Belgii.

Společnost Etam přikládá velkou důležitost ochraně a bezpečnosti svých informačních systémů. Společnost Etam přijala řadu opatření, aby byly odhaleny případné nedostatky v zabezpečení. Tyto nástroje mohou mimochodem vést k přístupu k osobním údajům ze strany bezpečnostních týmů. Osobní údaje však budou shromažďovány a používány výhradně za účelem zjištění a nápravy nedostatků a v souladu s platnými předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

5. SOUBORY COOKIE A ZÁZNAMY O PŘIPOJENÍ

5.1 Co je soubor cookie?

Cookie je textový soubor, který lze uložit do vyhrazeného místa na pevném disku vašeho elektronického zařízení při propojení s online službou pomocí softwaru prohlížeče. Soubor cookie umožňuje emitentovi identifikovat zařízení, v němž je registrován, během doby platnosti nebo registrace uvedeného souboru cookie.

5.2 Soubory cookie na našich Stránkách

Když se připojíte na stránky, společnost Etam může vaší volby nainstalovat různé soubory cookie, které rozpoznají zejména prohlížeč, který používáte během doby platnosti příslušného souboru cookie.

Vyslané soubory cookie mají za cíl :

 • • • vytváření statistik o objemech návštěvnosti a využívání různých prvků na webových Stránkách (navštěvované sekce a obsahy, trasy), což umožní společnosti Etam zvýšit zájem o její zboží a zlepšit služby pro její zákazníky, stejně jako zviditelnění zveřejněného obsahu;
 • • • usnadnění přístupu a procházení webových Stránek, nebo poskytnutí online komunikačních služeb, které požadujete během prohlížení, a rovněž :
  • o  přizpůsobení zobrazování stránek předvolbám vašeho zařízení (používaný jazyk, rozlišení displeje, použitý operační systém apod.) při návštěvách webových stránek podle vizualizačního hardwaru a softwaru nebo čtení vašeho zařízení;
  • o  zapamatování informací z formuláře, který jste vyplnili na webových stránkách (registrace nebo přístup na váš účet) nebo o zboží, službách nebo informacích, které jste vybrali na stránkách (objednaná služba, obsah nákupního vozíku, seznam přání atd.);
  • o  umožnění přístupu k vyhrazeným a osobním oblastem na webových stránkách, jako je váš účet, pomocí identifikátorů nebo údajů, které jste dříve zadali;
  • o  provádění bezpečnostních opatření, například když budete vyzváni k opětovnému přihlášení k obsahu nebo službě po uplynutí určitého časového limitu;
  • o  sdílení informací se zadavateli reklamy na jiných internetových stránkách, čímž vám nabízí vhodné reklamy v souladu s oblastmi vašeho zájmu. Pro tento účel používáme reklamní soubory cookie.

5.3 Soubory cookie vyslané na naše stránky třetími osobami

Společnost Etam může na svých stránkách používat počítačové aplikace třetích stran, které vám umožní sdílet obsah stránek s jinými lidmi nebo informovat ostatní lidi o vaší návštěvě stránek nebo o vašem názoru na jejich obsah.

Vytváření a používání souborů cookies třetími stranami podléhají zásadám ochrany soukromí těchto třetích stran.

Společnost Etam nekontroluje postupy používané sociálními sítěmi pro shromažďování informací o vaší návštěvě webových stránek. Doporučujeme vám seznámit se s jejich zásadami ochrany osobních údajů, které mohou prostřednictvím svých aplikací sbírat, abyste se dozvěděli, jaké je jejich použití, včetně reklam a záznamů o procházení. Tyto zásady ochrany musí umožňovat provádět vaše volby v sociálních sítích, včetně nastavení uživatelských účtů pro každou z těchto sítí.

Naše stránky mohou obsahovat soubory cookie vytvořené třetími stranami (reklamní agentura, společnost pro vyhodnocování návštěvnosti, atd.) a umožňující jim po dobu platnosti těchto souborů cookie shromažďovat informace o prohlížení stránek z vašich zařízení a zejména měřit efektivitu placených reklam prostřednictvím vyhledávačů.

5.4 Vaše volby týkající se souborů cookie

Pro správu cookies je k dispozici několik možností. Jakékoli nastavení, které máte možnost provést, může změnit vaše procházení Internetu a váš přístup k určitým službám, které vyžadují použití souborů cookies.

Můžete kdykoli změnit svou volbu a upravit požadavky, které se týkají souborů cookies, a to některým ze způsobů popsaných níže.

Můžete nastavit software prohlížeče tak, aby soubory cookie byly uloženy ve vašem zařízení nebo naopak byly odmítnuty, a to buď všechny, nebo podle jejich vydavatele.

Můžete také nastavit váš prohlížeč tak, aby jednotlivé soubory cookies byly vámi přijaty nebo odmítnuty individuálně, než bude soubor cookie pravděpodobně zaregistrován ve vašem zařízení. Další informace naleznete v části „Jak provádět své volby podle používaného prohlížeče?“

Další informace o ukládaných souborech cookie najdete na tomto odkazu

Chcete-li upravit své volby týkající se souborů cookie, postupujte podle oddílu „Nastavení souborů cookie“ ve spodní části stránky.

(a) Souhlas s používáním souborů cookie

Registrace souboru cookie v zařízení je v podstatě podřízena vůli uživatele zařízení, kterou může kdykoli a bezplatně vyjádřit a změnit prostřednictvím možností, které mu nabízí software prohlížeče.

Pokud jste ve svém prohlížeči přijali ukládání souborů cookie do vašeho zařízení, soubory cookie vložené do stránek a obsahu, které jste si prohlédli, mohou být dočasně uloženy ve vyhrazeném prostoru vašeho zařízení. Budou moci být přečteny pouze jejich emitenty.

(b) Odmítnutí souborů cookie

Pokud odmítnete registraci souborů cookie ve vašem zařízení nebo odstraníte ty, které jsou tam registrovány, nebudete moci využívat určitý počet funkcí, které jsou však nezbytné pro prohlížení na určitých místech našich webových Stránek.

Došlo by k tomu v případě, že byste se pokoušeli získat přístup k obsahu nebo službám, které vyžadují vaše přihlášení. Podobná situace může nastat, když společnost Etam nebo její poskytovatelé služeb nebudou moci pro účely technické kompatibility rozpoznat typ prohlížeče používaného vaším zařízením, nastavení jazyka a zobrazení nebo zemi, ze které se zdá, že je vaše zařízení připojeno k internetu.

V takovém případě společnost Etam odmítá jakoukoli odpovědnost za následky spojené s narušením fungování svých služeb, které vyplývají z naší nemožnosti registrovat nebo využívat soubory cookie potřebné pro jejich fungování, které byste případně odmítli nebo vymazali.

(c) Jak provádět své volby podle toho, jaký prohlížeč používáte?

Pro správu souborů cookies a jejich předvolby je nastavení každého prohlížeče odlišné. Je popsáno v nabídce nápovědy prohlížeče, která vám umožní zjistit, jakým způsobem změnit vaše nastavení pro soubory cookies.

5.5 Pokud sdílíte používané zařízení s dalšími lidmi

Pokud je vaše zařízení používáno více než jednou osobou nebo pokud má stejné zařízení více než jeden navigační software, společnost Etam si nemůže být jista, že služby a reklamy pro vaše zařízení jsou v souladu s vaším vlastním nastavením užívání tohoto zařízení a nikoli s nastavením jiného uživatele tohoto zařízení.

V takovém případě sdílení používaného zařízení s ostatními a nastavení prohlížeče pro soubory cookie závisí pouze na vaší volbě a odpovědnosti.

Více informací o souborech cookies a jejich používání najdete na stránkách Státní komise pro informatiku na následující adrese: https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs.

6. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Etam může změnit zásady ochrany osobních údajů. V takovém případě zajistí, abyste byli informováni buď prostřednictvím zvláštního upozornění na našich stránkách, nebo osobním upozorněním, zejména při zasílání informačních newsletterů.

7. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEZLETILÝCH

Naše webové Stránky nejsou zaměřeny na nezletilé osoby. Přístup k našim Stránkám však není zakázán pro nezletilé, protože jejich obsah není nevhodný pro osoby mladší 18 let.

Jakékoli zpracování osobních údajů nezletilé osoby mladší 15 let na základě souhlasu bude považováno za zákonné pouze tehdy, pokud tento souhlas udělí nebo potvrdí zákonný zástupce uvedené nezletilé osoby.

V případě, že by mezi informacemi získanými prostřednictvím našich webových Stránek byly získány údaje o nezletilé osobě, právní zástupce nezletilého může požádat na adrese privacy@etam.cz o opravu, změnu nebo vymazání těchto údajů.